Wieloresortowa Spółdzielnia Socjalna z siedzibą spółdzielni i zarządu w Łodzi

Forma prawna: spółdzielnia socjalna

Oferta

Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

Branża

integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie