Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Ogniwo

Forma prawna: spółdzielnia socjalna

Oferta

Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Branża

usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie