Warsztaty Terapii Zajęciowej (jednostka prowadząca: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierz

Forma prawna: warsztat/zakład terapii zajęciowej

Oferta

Pprzygotowanie młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych do aktywności zawodowej i w miarę możliwości do pełnego, samodzielnego i aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie.
Tworzenie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego i zaradności osobistej, przygotowanie do życia w środowisku społecznym realizowane jest m.in. poprzez rozwijanie: umiejętności planowania, komunikowania się, dokonywania wyborów i decydowania o swoich sprawach, umiejętności przy zastosowaniu technik terapeutycznych, podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających podjęcie pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej lub innej pracy zawodowej.
WTZ prowadzi formy rehabilitacji i terapii. Terapia zajęciowa w pracowniach: komputerowej, umiejętności społecznych, gospodarstwa domowego, plastycznej, technicznej i poligraficznej.
Rehabilitacja ruchowa - zajęcia ogólnorozwojowe, nauka pływania i zajęcia sportowe na basenie, gra w tenisa stołowego, zajęcia lekkoatletyczne
zajęcia muzykoterapeutyczne i teatralne, zajęcia logopedyczno-edukacyjne i psychoterapeutyczne.
Działalność integracyjno-kulturalna.
Opieka medyczna i socjalna.

Branża

usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie