Związek Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Łódzkiego

Forma prawna: związek stowarzyszeń

Oferta

Animowanie rozwoju organizacji pozarządowych, aktywnie włączających się w budowę trzeźwego społeczeństwa, twórczo wykorzystujących możliwości swoich równoprawnych obywateli.

Branża

ochrona i promocja zdrowia, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym