Związek Polskich Spadochroniarzy - XII Oddział w Łodzi

Forma prawna: jednostka terenowa z osobowością prawną

Oferta

Popularyzowanie spadochroniarstwa wśród młodzieży i ukazywanie walorów służby w wojskach powietrzno - desantowych (oddziałach specjalnych), sposobów kształtowania sprawności i wytrzymałości fizycznej oraz silnej osobowości a przede wszystkim patriotyzmu . zacieśnianie kontaktów i rozwijanie współpracy międzynarodowej ze związkami spadochroniarzy z innych państw a szczególnie państw - członków Europejskiej Federacji Spadochroniarzy - U.E.P. troska o miejsca pamięci narodowej związane z działalnością wojenną spadochroniarzy. Prowadzenie szkolenia młodzieży dla potrzeb obronności kraju w tym szkolenia spadochronowego, kształtowanie sprawności i wytrzymałości fizycznej, silnej osobowości i patriotyzmu, zwłaszcza wśród młodzieży ze szkół ponad podstawowych oraz zrzeszonej w związkach i stowarzyszeniach o charakterze paramilitarnym

Branża

kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby