Związek Inwalidów Wojennych RP - Zarząd Oddziału

Forma prawna: jednostka terenowa bez osobowości prawnej

Oferta

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans

Branża

działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego