Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka Komenda Hufca w Zgierzu

Forma prawna: stowarzyszenie

Oferta

Działania na Ukrainie mające na celu odbudowę kolejnych cmentarzy w rejonie Wołynia. Szkolenia instruktorów związane z prowadzeniem działań na terenie kraju i poza jego granicami.
Świetlica środowiskowa dla dzieci i młodzieży.
W okresie wakacyjnym wypoczynek dla dzieci i młodzieży.

Branża

edukacja i wychowanie, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym