Związek Harcerstwa Polskiego - Komenda Hufca Głowno

Forma prawna: stowarzyszenie

Oferta

Prowadzenie działalności oświatowej i wychowawczej wśród dzieci i młodzieży, kształtowanie postaw patriotycznych, prowadzenie zajęć z zakresu kultury, inicjowanie programów profilaktycznych, antyalkoholowych, podejmowanie działań w zakresie pomocy społecznej.

Branża

edukacja i wychowanie, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym