Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej

Forma prawna: stowarzyszenie

Oferta

1. Naukę tańca, śpiewu i muzyki.
2. Prowadzenie zespołów : tanecznych, chóru i kapeli .
3. Organizowanie i uczestnictwo w publicznych imprezach kulturalnych.
4. Uczestnictwo w imprezach artystycznych, kulturalnych , folklorystycznych organizowanych przez podmioty obce.
5. Tworzenie środowiska sprzyjającego aktywnemu uczestnictwu w kulturze i sztuce.
6. Organizowanie warsztatów artystycznych, wystaw, festiwali , spotkań z artystami i twórcami ludowymi i innych imprez artystycznych.
7. Działalność popularyzatorską i edukacyjną w obszarze zjawisk artystycznych.
8. Upowszechnianie sztuki i działalności artystycznej w ośrodkach oddalonych od centrów kulturalnych.
9. Organizowanie i współorganizowanie imprez kulturalnych i integracyjnych.

Branża

kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym