Zduńskowolskie Stowarzyszenie Oświatowe

Forma prawna: stowarzyszenie

Oferta

Rozwijanie wiedzy i umiejętności uczniów na poziomie edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w zakresie ogólnie obowiązujących programów nauczania. Rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży w zakresie wykraczającym poza programy nauczania w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Upowszechnianie zasad funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego. Aktywizowanie uczniów i nauczycieli do pracy na rzecz środowiska lokalnego. Doskonalenie warsztatu metodycznego nauczycieli.

Branża

edukacja i wychowanie, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych