Zakładowy Ludowy Klub Sportowy "Woy - Bukowiec Opoczyński"

Forma prawna: stowarzyszenie

Oferta

Popularyzacja kultury fizycznej i sportu.

Branża

kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby