Towarzystwo Śpiewacze im. Stanisława Moniuszki

Forma prawna: stowarzyszenie

Oferta

Popularyzacja chóralistyki, propagowanie śpiewu chóralnego, organizowanie koncertów i występy podczas przeglądów, festiwali i koncertów pieśni chóralnej. 

Branża

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego