Towarzystwo Przyrodników Ziemi Łódzkiej

Forma prawna: stowarzyszenie

Oferta

Ochrona przyrody Ziemi Łódzkiej, edukacja ekologiczna, badania naukowe.

Branża

ekologia i ochrona zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego, edukacja i wychowanie, nauka, wspieranie działalności badawczo-rozwojowej, rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności