Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Świnickiej

Forma prawna: stowarzyszenie

Oferta

Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Branża

rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, edukacja i wychowanie, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego