Towarzystwo Przyjaciół Wielunia

Forma prawna: stowarzyszenie

Oferta

Krzewienie miłości do Wielunia, pielęgnowanie jego tradycji, upowszechnianie wiedzy o mieście, jego przeszłości i dnia dzisiejszego. Zespolenie wysiłków społecznych i współpracy z władzami w dziedzinie estetyki, urbanistyki i architektury, opieka nad zabytkami. Inicjowanie wydawnictw. Popularyzowanie ludzi zasłużonych dla miasta, upamiętnianie miejsc pamięci narodowej i wybitnych postaci Wielunia

Branża

rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych