Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa

Forma prawna: stowarzyszenie

Oferta

Korzystanie z produktów naszej działalności wydawniczej
Udział w wydarzeniach społeczno kulturalnych przez nas organizowanych
Promocja własnej twórczości poprzez wystawy artystyczne, spotkania autorskie

Branża

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, edukacja i wychowanie, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych