Towarzystwo Przyjaciół Orkiestry "Łódzkie Smyczki"

Forma prawna: stowarzyszenie

Oferta

Dbałość o prawidłowe funkcjonowanie i rozwój artystyczny Orkiestry "Łódzkie Smyczki". Ochrona praw autorskich Orkiestry, upowszechnianie umiejętności wspólnego muzykowania. Pielęgnowanie tradycji Orkiestry. Prowadzenie działalności gospodarczej w celu zdobycia środków finansowych dla Orkiestry. Organizowanie życia koleżeńskiego członków Towarzystwa. Popularyzacja wiedzy i podnoszenie kwalifikacji artystycznych oraz twórczych młodzieży. Organizowanie i prowadzenie koncertów, nagrań audiowizualnych oraz wydawanie kaset, płyt. Współpraca z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Towarzystwa, roztaczanie opieki nad działalnością Orkiestry. Udzielanie pomocy materialnej i pozamaterialnej Orkiestrze. Współpraca z pokrewnymi towarzystwami krajowymi i zagranicznymi.

Branża

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, edukacja i wychowanie, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych