Towarzystwo Przyjaciół Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim

Forma prawna: stowarzyszenie

Oferta

Popularyzowanie wśród mieszkańców zbiorów Tomaszowskiego Muzeum oraz jego działalności naukowej, oświatowej i artystycznej. Ścisła współpraca z Muzeum w zakresie gromadzenia i konserwacji zbiorów muzealnych, a także w pracach naukowych, badaniach popularyzatorskich i wychowawczych. 

Branża

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, edukacja i wychowanie, ekologia i ochrona zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego