Towarzystwo Przyjaciół Lipiec Reymontowskich

Forma prawna: stowarzyszenie

Oferta

Popularyzacja kultury, sztuki oraz ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Branża

rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego