Towarzystwo Przyjaciół Dziecka z Wadą Serca

Forma prawna: stowarzyszenie

Oferta

Wspieranie działań służących rozwojowi kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej.
Uświadomienie społeczeństwu wagi problemu.
Działalność profilaktyczna w celu zmniejszenia przyczyn powstawania wad serca u dzieci.
Wsparcie finansowe oddziałów. Odbiorcami działań są lekarze, pozostały personel medyczny, społeczeństwo.

Branża

ochrona i promocja zdrowia, nauka, wspieranie działalności badawczo-rozwojowej, rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności, usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna