Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Pabianicach

Forma prawna: jednostka terenowa z osobowością prawną

Oferta

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

Branża

ochrona praw (np. kobiet, dzieci, konsumentów, równe traktowanie), edukacja i wychowanie, usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna