Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Skierniewicach

Forma prawna: jednostka terenowa z osobowością prawną

Oferta

Organizuje zastępcze środowiska wychowania rodzinnego (rodziny zastępcze i adopcyjne). Prowadzi placówki opiekuńczo-wychowawcze: Środowiskowe Ogniska Wychowawcze dla dzieci biednych i zagrożonych patologiami, przedszkola i rodzinne domy dziecka. Promuje wśród dzieci postawy proekologiczne. Organizuje i prowadzi placówki wypoczynkowo-rehabilitacyjno-lecznicze. Prowadzi poradnictwo specjalistyczne, np. poradnię psychologiczną dla rodziców.

Branża

ochrona praw (np. kobiet, dzieci, konsumentów, równe traktowanie), edukacja i wychowanie, usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna