Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Dzielnicowy Łódź-Polesie

Forma prawna: jednostka terenowa z osobowością prawną

Oferta

1. Rzecznictwo potrzeb i praw dziecka.
2. Pomoc rodzinom w wypełnianiu ich zadań wychowawczych i opiekuńczych.
3. Zapobieganie sieroctwu społecznemu.
4. Opieka nad dziećmi z najtrudniejszych warunków i młodzieżą społecznie niedostosowaną.
5. Działanie na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym i dzieci niepełnosprawnych.

Branża

ochrona praw (np. kobiet, dzieci, konsumentów, równe traktowanie), edukacja i wychowanie, usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna