Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Dzielnicowy Łódź-Bałuty

Forma prawna: jednostka terenowa z osobowością prawną

Oferta

Prowadzone działania:
1. Organizowanie i prowadzenie 7 Ognisk Wychowawczych, placów gier i zabaw. W placówkach przebywa obecnie ok. 300 dzieci. W/w placówki zapewniają różnorodne formy pracy opiekuńczo-wychowawczej takiej jak: warsztaty teatralne, plastyczne, socjoterapię, rehabilitację ruchową, zajęcia ekologiczne, pomoc w nauce. Każda placówka prowadzi dożywianie.
2. Prowadzenie Przedszkola TPD.
3. Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej dla 30 uczestników.
4. Organizowanie zbiorowego wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży (półkolonie, kolonie, obozy).
5. Niesienie pomocy rodzinom niewydolnym opiekuńczo i wychowawczo bez względu na przyczyny tej niewydolności poprzez poradnictwo pedagogiczne.
6. Imprezy okolicznościowe dla środowiska.

Branża

ochrona praw (np. kobiet, dzieci, konsumentów, równe traktowanie), edukacja i wychowanie, usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna