Towarzystwo Przyjaciół Aleksandrowa Łódzkiego

Forma prawna: stowarzyszenie

Oferta

Działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju kultury społecznej i gospodarczej miasta i gminy Aleksandrów Łódzki.
Współdziałanie z Radą Miejską, związkami zawodowymi, organizacjami społecznymi, zakładami pracy w celu wspólnego prowadzenia akcji kulturalnych.
Popieranie twórczości artystycznej, działalności naukowej, popularyzatorskiej i oświatowej związanej z naszym miastem i gminą.
Inspirowanie działalności publicystycznej i wydawniczej o mieście i regionie.
Występowanie z wnioskami o przyznanie nagród i odznaczeń za szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju miasta.

Branża

rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego