Fundacja PHAROS

Forma prawna: fundacja

Oferta

Prowadzenie działalności społecznie użytecznej, ochrona zdrowia społeczeństwa oraz wszechstronna pomoc świadczona na rzecz osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych społecznie, zwłaszcza osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem, wykorzystywanych i nieprzystosowanych społecznie, bezdomnych, żyjących z HIV, dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz środowisk społecznie zaniedbanych, osób chorych, uchodźców politycznych.

Branża

usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, ochrona i promocja zdrowia, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie