Fundacja PCJ Otwarte Źródła

Forma prawna: fundacja

Oferta

Tworzenie płaszczyzny komunikacji, współpracy i wymiany doświadczeń użytkowników wolnego i otwartego oprogramowania, szczególnie systemu Joomla!. Prowadzenie i wspieranie prac nad lokalizacją systemu Joomla!, rozwijanie polskiej elektronicznej dokumentacji Joomla!, utrzymanie i aktualizację polskiego serwera pomocy podręcznej oraz katalogu rozszerzeń. Prowadzenie działań, projektów, programów, akcji oraz kampanii informacyjnych i edukacyjnych promujących rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz dotyczących znaczenia technologii komunikacyjnych i informacyjnych dla rozwoju społeczności lokalnych i społeczeństwa. Organizowanie i wspieranie różnorodnych form edukacji formalnej i nieformalnej, w tym: organizowanie, wspieranie, koordynowanie, prowadzenie lub zlecanie szkoleń, kursów, konferencji, seminariów, odczytów, wystaw, prezentacji i innych form działalności szkoleniowej. Prowadzenie działalności wydawniczej i popularyzatorskiej, w tym wydawanie książek, czasopism, biuletynów, broszur i innych materiałów drukowanych oraz tworzenie i prowadzenie witryn internetowych. Popieranie działalności naukowej i naukowo-technicznej z zakresu informatyki oraz nauk społecznych, której przedmiotem są technologie komunikacyjne i informacyjne, rozwój wolnego oprogramowania oraz procesy organizowania się społeczności wirtualnych wokół idei wolnego oprogramowania i wolnego dostępu do informacji. Współpracs ze środowiskami i organizacjami środowisk, które mogą korzystać z Joomla! jako narzędzia swojej działalności informacyjnej, wydawniczej, edukacyjnej, biznesowej, charytatywnej.

Branża

nauka, wspieranie działalności badawczo-rozwojowej, rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności, kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby