Fundacja "Zjednoczeni"

Forma prawna: fundacja

Oferta

Pomoc społeczna oraz reintegracja zawodowa i społeczna osób wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym uzależnionych, bezrobotnych, bezdomnych, niepełnosprawnych. Opieka, edukacja i wychowanie dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych. Praca na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Ochrona i promocja zdrowia. Działalność na rzecz równouprawnienia i propagowania kultury mniejszości narodowej. Ochrona środowiska naturalnego a w szczególności zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego.
-Wspieranie powstawania i rozwoju organizacji pozarządowych.

Branża