Fundacja "Zdrowie - Trzeźwość"

Forma prawna: fundacja

Oferta

Utrzymanie i rozwijanie Ośrodka Leczenia Odwykowego w Zabłotach i innych placówek lecznictwa odwykowego. Popieranie ruchu samopomocowego osób uzależnionych i ich rodzin. Zapobieganie uzależnieniom poprzez propagowanie życia w trzeźwości i edukację społeczną. Działania profilaktyczno-terapeutyczne. Remont budynku Ośrodka. Realizowanie na zlecenie MZiOS programu naukowo-badawczego. Prowadzenie akcji 'Ferie świąteczne' przeznaczonej dla dzieci z rodzin alkoholowych. Wydawanie gazety 'Twój problem'.

Branża

usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, ochrona i promocja zdrowia