Fundacja "Wyciągamy Dzieci z Bramy"

Forma prawna: fundacja

Oferta

Propagowanie działan na rzecz artystycznie uzdolnionych dzieci z rodzin zagrożonych ubóstwem i patologią, ze szczególnym uwzględnieniem rejonów dotkniętych przez klęski żywiołowe, charakteryzujących się wysokim bezrobociem lub słabo rozwiniętych pod względem gospodarczym. Współpraca z instytucjami kultury, przedstawicielami samorządów, policji, rad osiedli, parafii, organizacji pozarządowych oraz udzielanie praktycznej pomocy miejscowym społecznościom i przedstawicielom różnych środowisk w rozpoznawaniu, wyszukiwaniu, zapraszaniu i sposobie sprawowania opieki oraz prowadzenia zajęć artystycznych z dziećmi.

Branża

usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, edukacja i wychowanie