Fundacja "Równe Szanse"

Forma prawna: fundacja

Oferta

Prowadzenie zajęć profilaktycznych wśród młodzieży i dzieci z rodzin patologicznych (zagrożonych alkoholizmem, narkomanią i innymi zagrożeniami). Prowadzenie terapii w rodzinach dotkniętych alkoholizmem, narkomanią i innymi patologiami i zagrożonych alkoholizmem narkomanią i innymi patologiami. Prowadzenie badań naukowych nad patologiami społecznymi (alkoholizm, narkomania, grupy destrukcyjne, anoreksja itp.). Prowadzenie świetlicy dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, alkoholików i zagrożonych alkoholizmem narkomanią i innymi patologiami. Tworzenie własnych programów profilaktycznych. Działania z zakresu kultury poprzez organizowanie nauki, muzyki, rysunku, fotografii i innych dziedzin artystycznych dla dzieci i młodzieży opóźnionej oraz z rodzin patologicznych. Organizowanie koncertów i wystaw. Organizowanie szkoleń o tematyce ochrony środowiska i innych dziedzin ekologii. Tworzenie bazy danych, biblioteki tematycznej. Stworzenie systemu stypendialnego dla osób potrzebujących pomocy. Pomoc materialną dla osób potrzebujących. Tworzenie ośrodków pomocy. Pomoc psychologiczną. Współpraca z innymi podmiotami, których cele są zbieżne z celami Fundacji.
Prowadzone działania: grupa wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych z problemem alkoholowym, program aktywizacji zawodowej i społecznej „Dać Szanse", terapia członków rodzin osób uzależnionych i osób uzależnionych od alkoholu, świetlica środowiskowa dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i zagrożonych alkoholizmem, edukacja z zakresu uzależnień od grup destruktywnych, edukacja medialna, edukacja z zakresu zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia, otyłość), punkt Informacji o grupach destruktywnych (sektach), grupa wsparcia dla osób z Chorobą Parkinsona i ich rodzin.

Branża

usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrona i promocja zdrowia