Fundacja "Razem"

Forma prawna: fundacja

Oferta

Niesienie pomocy osobom lub podmiotom potrzebującym wsparcia w jakiejkolwiek sferze aktywności społecznej, zawodowej lub rodzinnej, w szczególności osobom bezrobotnym lub zagrożonym utratą pracy oraz osobom niepełnosprawnym. Prowadzenie i wspieranie działalności w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, w tym tworzenie miejsc pracy. Działania na rzecz wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw oraz promocja równego dostępu do rynku pracy. Prowadzenie i wspieranie działalności na rzecz rozwoju oświaty, kultury, w tym m.in. ochrony zabytków, sportu, wychowania, nauki i ochrony środowiska. Prowadzenie i wspieranie działalności na rzecz ochrony zdrowia i opieki społecznej. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży.

Branża

usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, rozwój przedsiębiorczości, wsparcie samozatrudnienia, ochrona i promocja zdrowia