Fundacja "Promień Radości"

Forma prawna: fundacja

Oferta

Organizowanie i wspieranie akcji społecznych, opiekuńczych, wychowawczych, oświatowych, kulturalnych, naukowych, charytatywnych i innych. Udzielanie pomocy, w tym materialnej, prawnej, rzeczowej, finansowej i organizacyjnej osobom potrzebującym. Działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem (m.in. niepełnosprawni, mniejszości, uchodźcy, dzieci i młodzież ze środowisk patologicznych lub terenów zaniedbanych gospodarczo, społecznie, kulturowo). Przekazywanie środków oraz wyposażenia potrzebnego do funkcjonowania placówek oświatowych, wychowawczych, opiekuńczych i zdrowotnych. Organizowanie imprez i spotkań kulturalnych, turystycznych, artystycznych, krajoznawczych i integracyjnych o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Wspieranie, finansowanie i promowanie talentów artystycznych i sportowych dzieci i młodzieży oraz prezentowanie ich w środowisku lokalnym i na zewnątrz. Ustanawianie i przyznawanie nagród, wyróżnień i stypendiów dla osób szczególnie uzdolnionych, w tym finansowanie lub subsydiowanie wybitnych przedsięwzięć artystycznych lub sportowych. Organizowanie i finansowanie wypoczynku dla dzieci, młodzieży i osób starszych w kraju i za granicą, głównie z rodzin znajdujących się w ciężkiej sytuacji materialnej i bytowej. Tworzenie i prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych. Organizowanie przedsięwzięć służących promowaniu zdrowego stylu życia oraz edukacji społecznej i patriotycznej. Działalność edukacyjna, szkoleniowa, doradcza, wydawnicza i badawcza. Organizowanie i finansowanie akcji społecznych, seminariów, sympozjów, dyskusji, konferencji, wykładów, debat, odczytów, konkursów i plebiscytów oraz innych form zdobywania i przekazywania wiedzy. Organizowanie i finansowanie akcji mających na celu promowanie rozwoju wiedzy oraz upowszechnianie wykształcenia i kultury wśród dzieci i młodzieży. Inicjowanie, prowadzenie i wspieranie przedsięwzięć służących krzewieniu wiedzy na temat gospodarczej zaradności i samodzielności oraz rozwoju przedsiębiorczości. Działania na rzecz rozwoju rynku pracy. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji.

Branża

usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna