Fundacja "Pomoc Młodym Diabetykom"

Forma prawna: fundacja

Oferta

Opieka nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą do 25 roku życia. Informowanie społeczeństwa o potrzebach i problemach młodych diabetyków i ich rodzin. Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej dzieci chorych na cukrzycę w placówkach oświatowych i integracja dzieci chorych ze zdrowymi. Zwiększanie szans zawodowych młodych diabetyków. Współpraca z oddziałami i poradniami diabetologicznymi (poprawa warunków hospitalizacji dzieci i młodzieży, finansowanie lub dofinansowanie zakupu urządzeń medycznych do diagnozowania, leczenia i rehabilitacji, działalność profilaktyczna w zakresie występowania cukrzycy i jej powikłań, prowadzenie edukacji zdrowotnej, organizowanie grup wsparcia i terapii psychologicznej, organizowanie indywidualnej pomocy finansowej w refundacji kosztów leczenia młodych diabetyków, działalność charytatywna: aukcje, koncerty, akcje m.in. o charakterze sportowym i rekreacyjnym).

Branża

ochrona i promocja zdrowia