Fundacja "Magnificat"

Forma prawna: fundacja

Oferta

Pomoc osobom duchowo zagubionym i prowadzenie Ośrodka Pomocy Duchowej

Branża

usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym