Fundacja "Isyrius"

Forma prawna: fundacja

Oferta

Działalność kulturalno-oświatowa oraz wydawnicza, w szczególności wspieranie i finansowanie produkcji, dystrybucji i promocji utworów audiowizualnych, literackich, przedstawień artystycznych i innych powstałych w wyniku aktywności twórczej. Pomoc w rozwoju artystycznym i zawodowym twórców. Wspieranie debiutów młodych twórców. Wspieranie działań promujących twórczość audiowizualną, edukacyjną i poznawczą dla dzieci oraz młodzieży. Wyrównywanie szans w dostępie do kultury i sztuk audiowizualnych oraz aktywizacja kulturalna grup społecznie marginalizowanych, w szczególności osób niepełnosprawnych, które mają służyć budowaniu kapitału ludzkiego w społeczeństwie obywatelskim. Wspieranie i popularyzacja nowych zjawisk w kulturze i niekonwencjonalnych przedsięwzięć artystycznych. Wspieranie międzynarodowej wymiany artystycznej i integracji europejskiej w dziedzinie kultury. Wspieranie działań zmierzających do stworzenia, a potem utrzymania obiektów użyteczności kulturalnej i publicznej.

Branża

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego