Fundacja "Instytut Inicjatyw Społecznych"

Forma prawna: fundacja

Oferta

Realizacja naukowych projektów badawczych w zakresie nauk społecznych, politycznych i ekonomicznych. Opracowywanie ekspertyz naukowych w obszarach w zakresie nauk społecznych, politycznych i ekonomicznych. Prowadzanie badań rynku, opinii publicznej i ewaluacji. Prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie podnoszenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych odpowiadających potrzebom rynku pracy, zwiększenia innowacyjności i integracji społecznej. Doradztwo w kwestiach związanych z polityką społeczną, pomoc w opracowywaniu strategii rozwiązywania problemów społecznych i strategii rozwoju jednostek administracyjnych różnego szczebla i branż. Organizowanie konferencji, seminariów, staży, praktyk i wizyt studyjnych krajowych i zagranicznych służących popularyzacji wiedzy i upowszechnianiu dobrych praktyk w zakresie służącym osiągnięciu celów Fundacji. Prowadzenie działalności publikacyjnej, informacyjnej i kampanii społecznych. Wspieranie rozwoju młodych kadr naukowych zainteresowanych problemami społecznymi poprzez ich uczestnictwo w programach kształcenia i projektach badawczych, dofinansowanie indywidualnych projektów badawczych, kierowanie na staże naukowe, fundowanie stypendiów. Współpraca z podobnymi instytucjami w Polsce, Europie i na świecie.

Branża

rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego