Fundacja "Happy Kids"

Forma prawna: fundacja

Oferta

Tworzenie i prowadzenie Rodzinnych Domów Dziecka oraz wspieranie rodzin zagrożonych utratą praw rodzicielskich.

Branża

rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej