Fundacja "Dotknij Pomocy"

Forma prawna: fundacja

Oferta

Wspomaganie procesu kształcenia, rozwoju oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Pomoc szkołom, przedszkolom, domom dziecka i uczelniom wyższym w budowaniu nowoczesnego warsztatu dydaktycznego i metodycznego. Wspomaganie szkół , przedszkoli, domów dziecka i uczelni wyższych w zakresie zaopatrzenia w podręczniki, książki dla bibliotek oraz pomoce dydaktyczne; Propagowanie działań na rzecz likwidacji barier utrudniających edukację i funkcjonowanie osób niepełnosprawnych. Wspieranie działań integracyjnych wśród młodzieży, w tym również niepełnosprawnej, z położeniem szczególnego nacisku na ich aktywizację zawodową. Wspieranie młodzieży z domów dziecka - po uzyskaniu pełnoletności - w uzyskaniu samodzielnych mieszkań. Tworzenie klubów pracy twórczej, klubów sportowych i innych podmiotów, w tym prowadzących działalność gospodarczą. Organizowanie wyjazdów, kolonii, obozów dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin. Prowadzenie szkoleń, konferencji, sympozjów oraz doradztwa. Działalność sportową, artystyczną, rozrywkową, rekreacyjną, społeczną, wydawniczą, fotograficzną, reklamową i inną. Pozyskiwanie funduszy od darczyńców, budowę bazy lokalowej, pozyskiwanie wyposażenia technicznego oraz aparatury i księgozbioru naukowego, prowadzenie edukacji, wspieranie badań naukowych, nawiązywanie i pomoc w nawiązywaniu kontaktów zagranicznych oraz prenumeratę czasopism naukowych wydawanych w kraju i za granicą. Organizowanie oraz udzielanie pomocy finansowej w złotych polskich i w walutach obcych na konkretne przedsięwzięcia oraz przekazywanie darów w postaci aparatury naukowej, książek, czasopism i innych pomocy naukowych, pomocy dydaktycznych, udzielanie stypendiów, pośrednictwo w pomocy stypendialnej, fundowanie nagród i inne

Branża

usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, edukacja i wychowanie