Fundacja "Dajmy Dzieciom Szansę"

Forma prawna: fundacja

Oferta

Prowadzenie pogotowia rodzinnego. Pomoc dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej oraz dzieciom zagrożonym jej utratą. Pomoc rodzicom lub osobom samotnie wychowującym dzieci zagrożonym utratą praw rodzicielskich. Pomoc rodzinom zastępczym i placówkom opiekuńczo - wychowawczym. Pomoc wychowankom rodzin zastępczych, placówek rodzinnych i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych, którzy ukończyli 18 lat w usamodzielnieniu się oraz uzyskaniu zatrudnienia

Branża

usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej