Fundacja "Centrum Pomocy Dzieciom"

Forma prawna: fundacja

Oferta

Pomoc materialna, dożywianie, pomoc w nauce, stypendia, wyrównywanie szans dzieci z terenów wiejskich

Branża

usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej