Fundacja "Carpe Diem"

Forma prawna: fundacja

Oferta

Prowadzenie i wspieranie działalności na rzecz rozwoju oświaty, kultury, w tym m.in. nauki, wychowania, sportu, ochrony zabytków oraz ochrony środowiska działalność na rzecz dzieci i młodzieży (w tym osób niepełnosprawnych i uzależnionych) prowadzenie i wspieranie działalności na rzecz ochrony zdrowia i opieki społecznej działalność zmierzającą do wyrównywania szans osób bezrobotnych i niepełnosprawnych w społeczeństwie, prowadzenie i wspieranie działalności zmierzającej do rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy działania na rzecz wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw oraz promowanie równego dostępu do rynku pracy, udzielanie aktywnej pomocy na rzecz regionów objętych katastrofami i/lub klęskami żywiołowymi działania zmierzające do zapobiegania jakiejkolwiek dyskryminacji

Branża

rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, edukacja i wychowanie, działania na rzecz osób niepełnosprawnych