Fundacja "Bez Urazu Bez Urazy"

Forma prawna: fundacja

Oferta

Udzielanie pomocy materialnej i niematerialnej osobom które w wyniku choroby lub przypadku losowego utracili możliwość uprawiania sportu lub wykonywania zawodupo zakończeniu karieryportowej lub zawodowej stali się ludźmi społecznie wykluczonymi.
Prowadzenie terapii dla osób i wspieranie ich rodzin. Wspieranie młodych sportowców i sportowców niepełnosprawnych. Propagowanie kultury fizycznej i sportu. Propagowanie wśród młodzieży idei współzawodnictwa i walki fair play. Stworzenie domu sportowca weterana. Prowadzenie ośrodka rehabilitacyjnego. Prowadzenie szkoleń w zakresie zmian kwalifikacji zawodowych osób

Branża

usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie, działania na rzecz osób niepełnosprawnych