Europejskie Centrum Kultury Logos

Forma prawna: organizacja powstała na mocy umowy Państwo - Kościół

Oferta

Brak informacji o ofercie.

Branża

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym