Ekumeniczne Centrum Dialogu Religii i Kultur

Forma prawna: fundacja

Oferta

Brak informacji o ofercie.

Branża

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna