Centrum Strategii i Rozwoju IMPACT

Forma prawna: fundacja

Oferta

Szkolenia i warsztaty: ISO 26000 – społeczna odpowiedzialność w świetle Przewodnika po społecznej odpowiedzialności ISO 26000, budowanie przewagi konkurencyjnej, zarządzanie strategiczne w organizacjach pozarządowych i podmiotach ekonomii społecznej, jak przygotować program współpracy organizacji pozarządowych z przedsiębiorstwami, osiąganie korzyści w partnerstwie (warsztat), jak komunikować o społecznej odpowiedzialności, jak przygotować raport społeczny wg. standardu Global Reporting Initiative /GRI/ (szkolenie/warsztat), Green event & Green office (szkolenie/warsztat), ABC odpowiedzialności ekologicznej – ISO 14001/EMAS /także dla MSP/ (warsztat).
Doradztwo. Niezależna weryfikacja raportów zrównoważonego rozwoju według wytycznych GRI. Ewaluacja działań społecznych. Budowanie systemu odpowiedzialności społecznej w oparciu o standardy zarządzania

Branża

edukacja i wychowanie, nauka, wspieranie działalności badawczo-rozwojowej, rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności