Centrum Służby Rodzinie

Forma prawna: organizacja powstała na mocy umowy Państwo - Kościół

Oferta

Brak informacji o ofercie.

Branża

usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej