Centrum Innowacji - Akcelerator Technologii Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego

Forma prawna: fundacja

Oferta

Brak informacji o ofercie.

Branża

nauka, wspieranie działalności badawczo-rozwojowej, rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności, rozwój przedsiębiorczości, wsparcie samozatrudnienia