11 Muz

Forma prawna: fundacja

Oferta

Kształcenie pozaformalne - kursy, warsztaty, szkolenia, treningi. Doradztwo dla firm. Konsultacje, doradztwo dla NGO (nieodpłatne)

Branża

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, nauka, wspieranie działalności badawczo-rozwojowej, rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności